Salgs- og leveringsbetingelser for PLM Group Norge

Salgs- og leveringsbetingelser for PLM Group Norge

1.0 Generelt

Standard salgsbetingelser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt for alle avtaler om kjøp mellom PLM Group Norge AS og kjøper ved leveranse fra PLM Group Norge AS. Salgsbetingelsene er å anse som en del av kjøpsavtalen mellom PLM Group og kjøper der det i kjøpekontrakten er vist til nærværende bestemmelser. PLM Group forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å foreta prisjusteringer grunnet valutariske forhold eller prisjusteringer fra våre leverandører. Vi tar forbehold om åpenbare regnefeil i tilbudene og priser som er ukorrekte i forhold til leverandørenes offisielle listepriser.

2.0 Priser

Priser er angitt i tilhørende tilbud. Prisene er eks. Mva. Reisekostnader så som kilometer og diett etter statens satser, overnatting, bompenger, parkering, fly/tog etc. kommer i tillegg. Betaling skal finne sted innen 15 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved avtalte delleveringer skal fakturering skje ved hver enkelt dellevering. Ved for sen betaling påløper morarente.

3.0 Vedlikeholdsavtale

Ved kjøp av vedlikehold på gjelder følgende bestemmelser. Avtalen regulerer et samarbeid mellom kjøper og PLM Group innenfor support av programvare. Avtalen gjelder innenfor perioden kunden har betalt for. Dekkede produkter og utløpsdatoer oppgis av PLM Group på forespørsel.

3.1 Produktene som dekkes av vedlikeholdsavtalen kan faktureres enkeltvis eller samlet. Forfallsdato er angitt på den enkelte faktura. Oppsigelse av vedlikehold for hvert enkelt produkt må skje skriftlig. Hvis oppsigelse ikke foreligger senest 90 dager før forfall, fornyes avtalen automatisk for en ny periode.

3.2 Vilkår for særskilte produkter:

– For SOLIDWORKS PDM bistår vi med løsning av driftskritiske problemer direkte knyttet til vår leveranse.

– Vedlikeholdsavtalen omfatter ikke spørsmål angående administrasjon av SOLIDWORKS PDM, Windows Server eller SQL Server.

3.3 Vedlikeholdsavtalen omfatter ikke:

– Andre tilpasninger, kurs, opplæring, installasjon eller andre oppgaver som blir priset med enhetspris eller fastpris.

– Besøk hos kjøper.

– Tjenester tilbudt utover supportavtalen som faktureres etter gjeldende takster.

3.4 Kjøpers forpliktelser

– På forespørsel plikter Kjøper å bidra med den informasjonen PLM Groups teknikere trenger for å kunne løse problemet.

– For å unngå forsinkelser i saksgangen må kjøper være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål.

– PLM Group behøver ofte å sende datafiler fra Kunde videre til 2. linje support (produsent/distributør). Hvis Kunden ikke aksepterer dette, skal kjøper opplyse PLM Group. Etter forespørsel fra Kunde kan en taushetsavtale utstedes.

3.5 Normaltid er 8-16 på hverdager. Telefonhenvendelser besvares ikke utover normaltid.

4.0 Endringer og Kanselleringer

Dersom kjøper, etter kjøpekontraktens underskrift, men før levering har skjedd, kansellerer bestillingen, skal han erstatte PLM Group sitt tap, samt betale et kanselleringsgebyr på 10% av kontraktsprisen. PLM Group reiser hvis ikke annet er avtalt med kunden på billigste måte. I tilfeller der kunden kansellerer et oppdrag og det medfører at PLM Group får kostnader som ikke kan refunderes så belastes kunden for dette.

5.0 Salgspant

PLM Group har salgspant i levert utstyr og programvare inntil full betaling har funnet sted, inklusive påløpte renter, i henhold til pantelovens §§ 3 – 14 og §§ 3 – 22

6.0 Ansvar for mangler

Som garantibetingelser gjelder de, til enhver tid gjeldende, betingelser fra våre respektive leverandører. PLM Group har intet ansvar for tap som eventuelle feil/mangler på utstyret påfører kjøper, herunder driftstap, tapt fortjeneste og andre direkte eller indirekte tap.

7.0 Risiko og ansvar

Kunden har risiko for tap eller skade av utstyret og programvare fra og med levering, og forplikter seg til å holde produktene forsvarlig forsikret, fra og med leveringsdagen. Fra samme tidspunkt overtar kunden ansvaret som følger av bruk av utstyret, og er likeledes ansvarlig for enhver skade som måtte påføres tredjemann.

8.0 Taushetsplikt

PLM Groups ansatte har taushetsplikt om alle forretningsanliggender de måtte få kjennskap til under sitt samarbeid med kjøper.

9.0 Uenighet

Dersom det skulle oppstå uenighet om fortolkningen av denne avtalen, skal uoverensstemmelsen søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom dette ikke fører fram aksepterer begge parter at tvisten avgjøres i de norske domstoler ved tjenesteleverandørs verneting.

Ta kontakt

Vi forstår at det er en stor avgjørelse å investere i fremtiden. Av den grunn tar vi gjerne en samtale med deg om dine mål, og hvordan du på best mulig måte kan nå dem. Ta kontakt i dag, slik at vi sammen kan finne riktig vei til suksess.